Általános Szerződési Feltételek

Az N-Tech Kft. /a továbbiakban: Eladó/ a termékeket a következő kikötésekkel és feltételekkel adja el. Az itt rögzített feltételektől eltérni csak kölcsönös, írásbeli megállapodással lehet.
 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek az Eladó minden szerződési nyilatkozatának részét képezik, kivéve azt az esetet, ha a szerződő felek írásban másként állapodnak meg.
Az Általános Szerződési Feltételeket az Eladó üzleti partnerei rendelkezésére bocsátja, és amennyiben azokat kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadják, úgy az Általános Szerződési Feltételek ettől kezdve az üzleti partnerrel megkötött illetve a jövőben megkötésre kerülő minden szerződés részévé válik.

 

2. Szerződési ajánlat és elfogadás

2.1 Az Eladó ajánlati felhívásra közölt árajánlata kizárólag az ár tekintetében 30 napig van érvényben. Egyébként az Eladó írásbeli ajánlatára vonatkozólag az ajánlati kötöttséget kizárja. Az ajánlat automatikusan érvényét veszti harminc (30) nappal a kiadás időpontjától számítva. Ezen időtartamon belül csak írásban érvényteleníthető.

2.2 Szerződések és rendelések elfogadása eladó kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Vevő megrendelését az Eladó a teljesítéssel vagy a megrendelés írásbeli igazolásával fogadja el. A számla pótolja a rendelésigazolást.

2.3 Az eladó alkalmazottai nem jogosultak olyan szóbeli kiegészítő megállapodások kötésére vagy szóbeli ígéretek tételére, amelyek az írásbeli szerződés tartalmát meghaladják.

 

3. Sztornírozás

3.1 Rendelés, a rendelésigazolásban feltüntetett várható szállítási határidőt megelőző négy héten belül nem, ezt megelőzően pedig harminc százalék (30%) sztornírozási díj ellenében vonható vissza. Műszaki, szállítási vagy egyéb feltételek nem változtathatók meg anélkül, hogy eladó írásban ne járulna hozzá, és csak olyan megjegyzéssel, hogy az eladót az ilyen visszavonásból vagy változtatásból eredő veszteségekért kártalanítani kell. A sürgősséggel, légi fuvarral rendelt termékek egyáltalán nem sztornírozhatók abban az esetben sem, ha eladó a sürgősségi felárat nem számítja fel.

 

4. Áralkalmazási feltételek

4.1 Az Eladó árai –beleértve az árjegyzéki és katalógusárakat is- az Eladó székhelyén, csomagolás és biztosítás nélkül átadott árukra vonatkoznak. Az árakhoz a törvényes mértékű általános fogalmi adót /ÁFA/ hozzá kell számítani.

4.2 Az Eladó –a 2.1 pont szerinti ajánlati árak kivételével- mindig a teljesítés napján érvényes árat alkalmazza.
 

4.3 Az összes ár és engedmény összhangban van az eladó ár- és engedmény táblázatával, és azok bejelentés nélkül megváltoztathatók.

4.4 Az árak forintban értendők, kivéve, ha a felek kölcsönösen más pénznemben állapodtak meg.

4.5 A fizetés a teljesítéssel egy időben esedékes, és a számlában megjelölt fizetési határidőig kamatmentesen teljesíthető.

4.6 Fizetés módja: készpénz, utánvét vagy átutalás, a rendelésigazoláson feltüntetettek szerint. Amennyiben a rendelésigazoláson átutalás van feltüntetve akkor a számla kiegyenlítése a kiállításától számított 8 naptári napon belül esedékes, kivéve, ha a felek kölcsönösen más időtartamban állapodtak meg.

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. mindenkori rendelkezése szerint kerül megállapításra.

 

5. Teljesítés, szállítás, csomagolás

5.1 A teljesítés helye az Eladó székhelye. Ha az Eladó az árut saját szállítóeszközével küldi a Vevőnek, a teljesítés helye a Vevő székhelye. Az Eladó jogosult részszállításokat eszközölni.

5.2 Eladó semmilyen módon nem felelős a szállításkor fellépő hibákért vagy késedelemért, melyek rajta vagy szállítóin vagy alvállalkozóin kívülálló olyan eseményeknek vagy korlátozásoknak tudhatók be, melyek megakadályozzák vagy gátolják az eladót a meghatározott időpontban történő szállításban, melyek a szállítást, az anyagok beszerzését, vagy a szállítás elmaradását, késését okozzák, beleértve a háborút, háborús korlátozásokat, továbbá a sztrájkot, elbocsátásokat, tüzet, bombázást, balesetet, árvizet, aszályt, lopást és bármilyen más eseményt, ami az eladót, a szállítóit vagy alvállalkozóit érinti. Az eladónak joga van az eladási szerződés felbontására vagy a szállítási határidő kiterjesztésére abban az esetben, ha egy vagy több ilyen esemény megakadályozza a szállítást. Abban az esetben, ha a fenti okok miatt a szállítás késik vagy eltolódik, és vevő megváltoztatja a szállítási utasításokat, minden járulékos költséget a vevő visel, mint az eladási ár részét.

5.3 Az Eladó az árut a Vevő költségére és veszélyére küldi /fuvaroztatja/ el a Vevőnek.

5.4 Az összes anyag gondosan van csomagolva a szállításhoz. Eladó nem felelős az elvesztésért, késedelemért vagy törésért, miután az árut a szállítmányozó cégnek, vagy az átvevőnek hiánytalanul, sérületlenül átadta. A töréssel, elvesztéssel, késedelemmel és sérüléssel kapcsolatos követeléseket a szállítmányozó céghez, vagy az átvevőhöz kell eljuttatni, de eladó a vevőnek minden lehető segítséget megad az ilyen követelések kielégítő elintézéséhez.

5.5 A fuvarozás módját-, ha a felek abban kifejezetten nem állapodnak meg- az Eladó határozza meg.

5.6 A vevő kívánságára az esedékes szállítás időpontján túl raktáron tartott áruk számlázása a készre jelentés időpontjában történik, és a fizetés a számla időpontjától esedékes. Az ilyen áruk terhelhetők a raktározás költségeivel és egyéb költségekkel, amelyek az ilyen késedelemmel járnak.

 

6. Garancia

6.1 Eladó számlája keltétől számítva tizenkét (12) havi garanciát vállal arra, hogy termékei mentesek anyag- vagy megmunkálási hibáktól és megfelelnek a katalógusban feltüntetett műszaki paramétereknek.

Eladó nem felelős a termékek károsodásáért, amely nem megfelelő felszerelésből, nem a katalógusban megadott műszaki feltételek szerinti üzemeltetésből vagy a névleges teljesítményén vagy feszültségén túlmenő üzemeltetés megkísérléséből adódik, akár szándékosan, akár más okból. Ha a vevő a jótállás időtartama alatt úgy találja, hogy a készülék működése nem kielégítő, írásban kell értesítenie az eladót és a készüléket saját költségére javítás céljából, elküldheti az eladónak.

Eladó a kézhez vett készüléket megvizsgálja és ha a kifogást megalapozottnak találja az ilyen

készüléket eladó kicseréli vagy jó, működőképes állapotba hozza díjtalanul, de felszámítja a szállítási

költségeket az eladótól a vevőhöz. A hibáknak javítással vagy cserével történő kiküszöbölése a vevővel szemben fennálló kötelezettség teljesítését jelenti az eladó részéről. Az eladó nem vállal felelősséget olyan javításért, még meghibásodott készülék esetében sem, amelyet a vevő vagy harmadik fél végzett, kivéve, ha az eladó arra írásban feljogosítást adott. Illetéktelen javítás vagy beállítás esetén a jótállás megszűnik és felmenti eladót minden további felelősség alól. Ennek a jótállásnak a keretében eladó kötelezettsége a javításra és/vagy a cserére vonatkozik, és semmi egyebet nem állít, nem garantál, és nem szavatol a készülék gyártásával, gyártatásával és eladásával kapcsolatban sem kifejezetten, sem burkolt formában.

6.2 Eladó nem vonható felelősségre a következményes károkért, amelyek a garanciális javítási és/vagy szállítási időszak alatt keletkeznek, sem munkabérre, sem profit elvesztésére, sem a cserével járó javítási vagy egyéb költségre vonatkozóan. Abban az esetben, ha eladó bármilyen neki felróható okból nem szállít, a felek megegyeznek, hogy a vevő által követelhető legnagyobb kártérítés összege az áruk szerződéses ára.

6.3 Az N-Tech Kft. -nél vásárolt termékekre vonatkozó garancia érvényesítésének helye az N-Tech Kft. telephelye:
9024 Győr, Lomnic u. 15.

 

7. Garanciaidőn túli javítás

7.1 Vevőnek az eladó által forgalmazott termékek  garancia időn túli  javítási igényét írásban kell jeleznie, megadva az észlelt hibára vonatkozó minden lehetséges információt és az összes részletet arra a berendezésre, amelyen a készüléket használták. Az értesítés vétele után vevő saját költségére

visszaküldheti a készüléket az eladónak. Eladó az ilyen készüléket a lehető legolcsóbban megjavítja, és a javítási és visszaszállítási költségekkel megterhelve utánvéttel vevőnek visszaküldi.

 

8. Tulajdonjog fenntartása

8.1 Az Eladó az általa szállított áruk tekintetében a tulajdonjogát a vételár /számla/ teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8.2 Ha a Vevő a 9.1 pont alá tartozó, az Eladó tulajdonában lévő árut vagy annak egyes darabjait megmunkálja /feldolgozza/, az Eladó tulajdonjoga változatlanul fennmarad.

8.3 Amennyiben az ilyen árukat más, nem az Eladó tulajdonában lévő tárgyakkal dolgozzák fel, vagy egyesítik, az Eladó közös tulajdonrészt szerez az új dolgon olyan mértékben, ahogyan az Eladó által szállított áru számlaértéke a másik tárgyak beszerzési árához /értékéhez/ a feldolgozás vagy egyesítés időpontjában aránylik.

8.4 Ha az Eladó másként nem rendelkezik, a Vevő jogosult a 9.1 és a 9.2 pont alá eső árukat továbbadni /átruházni/ feltéve, hogy a továbbadásból a saját vevőjével szemben keletkező minden követelését az Eladóra engedményezi az Eladó ki nem egyenlített számlájának és járulékainak erejéig.

8.5 Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Eladó felszólítására köteles az engedményezésről saját vevőjét értesíteni, az Eladó jogai érvényesítéséhez szükséges felszólításokat és okmányokat az Eladó részére megadni illetve, kiszolgáltatni.

8.6 Ha a Vevő a 9.1, 9.2 pont alá eső árukat nem gondosan kezeli, vagy fizetési késedelemben van, az Eladó jogosult az árukat visszakövetelni. Az áruk ilyen visszavétele nem tekinthető a szerződéstől történő elállásnak.
Ebben az esetben az Eladó jogosult – a Vevő 15 napos határidejű figyelmeztetése után- az árut szabadon eladni vagy elárverezni. A befolyó árbevételt a vételárban be kell tudni.

 

9. Alkalmazandó jog, részbeni érvénytelenség, jogorvoslat

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni

9.2 Az Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érintik.

9.3 Minden vitás kérdés, amely ezekből a feltételekből ered, vagy azokkal

kapcsolatos - a békés rendezés sikertelensége esetén - a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a szerződő partnerek közös megegyezéssel más Bíróság illetékességét kérik.

 

Győr, 2005-01-03

 

N-Tech Kft. 9024 Győr, Lomnic u. 15. +36-96-421-300